Dugang nga trenta y dos ka mga sacada ang nakabaton kang bulig pinansyal nga ga balor Php10,000.00 galin sa gobierno probinsyal kang Antique.Sa mensahe ni Governor Rhodora Cadiao, gusto na buligan ang mga sacada tungod nga ana na man-an kung ano ka budlay ang magpagpanakada.”Ang dya nga Php 10,000 itugro ko kaninyo, gusto ko ma man-an ninyo nga ang kwarta nga dya ana ka mga Antiqueño, nangin instrumento lang ako para dya nga bulig mapalab-ot sa mga naga kinahanglanun–patas kaninyo nga mga sacada”, dugang ni Gov. Cadiao.Ang dya nga kantidad pagagamiton ka mga sacada para magpundar ka anda nga pangabuhi-an kag para sanda makatibawas sa kapigaduhon ilabi nagid sa kadya nga panyempo. “Gapasalamat gid ako kay Gov. kay sa pulo ko ka tuig nga pagpanakada kadya lang takon ka tiraw ka ayuda nga galin sa gobierno,kung wara tana nagpanikasug para kami mabuligan siguro wara kami ka baton kang dya nga kantidad. May pambakal run ako ka baboy, alagaan ko kag ibaligya ang bilin ibakal ko kang kawayan, ipakid-an ko ka amon balay kay gabok run”, panugidon ni Juanrito Cervera, sacada nga taga Catunggan II, Sibalom.Sa piyak nga bahin, ginhinyo ni Governor Cadiao ang mga sacada nga magpa-accredit gid sa Department of Labor and Employment (DOLE) kong sanda may tuyo pa nga magbalik sa pagpanakada.”Dapat magpa-accredit kamo sa DOLE, hay kung may mga ayuda ang gobierno , hindi kamo ma duraan ka ayuda , hay rugto run ngaran nyo sa DOLE naka register run kamo. Ang I.D. ngara proteksyon nyo inkaso may matabo kaninyo sa ibang lugar, kag amo ra serbi nga giya namon para sagapon kamo kag buligan. Amo ra ginapangabay ko nga buol kamo ka I.D sa DOLE or PSWDO or Sacada Desk para hindi kamo pag-abusuhon nga mga sacada”, dugang ni Gov. Cadiao.Samtang, suno kay Mr. Randy Ardeño Sacada Desk, kutod ka mga sacada nga hindi maka parehistro hindi makabalik sa Negros para magpanakada. Suno man kana, nga makipag-angut lang ang mga sacada sa anda kadya nga mga milling supervisors para ma asikaso ang anda nga pagparehistro sa DOLE kag pag buol ka I.D. sa probinsya.Sa Huwebes, People’s Day sa norte nga bahin kang probinsya may trenta y singko ka mga sacada ang makabaton pagid kang dya nga bulig pinansyal galin sa gobierno, dya suno kay Mr. Ardeño.