SACADA Help Desk

Mga Kinamatarung kang mga Sacada

1. Libre nga pliti sa sarakyanan halin sa lugar nga ginhalinan kang mga obreros (sacadas) paadto sa lugar ngapaga-ubrahan nanda abay man ang anda pabalik.

2. Libre nga pagkaon sa bug-os nga byahe.

3. Libre, limpyo kag masulhay nga iristaran; kag eksaktonga kantidad nga igabuhin sa kada kaun.

4. Nagakaigo kag matarung nga suhol sa inadlaw  nga pagtrabahoukon pakyaw suno sa kasuguan, ika-trese ka bulan (13th month) nga suhol kag piyesta opisyal nga suhol (holiday pay)

5. Dapat makabatun kang social amelioration bonus, tugruan kang amot para sa SSS, PhilHealth kag iban pa nga benepisyo.

6. May nagakaigo  nga pagtatap sa tion nga  magmasakit kag kon may napilasan tuga kang aksidente samtang naga-obra

7. Dapat pagataw-an kang “certificate of clearance” nga wara runsanda ti utango kon sarabtun pa matapos ang kontrata.

 

Sacada ang tawag sa mga “seasonal” nga manog-obra sa mga kampo kang tubo, ilabi run gid sa Negros.

Nag-umpisa ang pagpangrekrot kang mga Antiqueno nga mag-obra sa plantasyonkang mga tubo sa Negros katong 1930s.

Sa pagpanakada kang mga Antiqueno sa Negros nangin mapiut ang anda sitwasyon. Duro nga mga programa ang ginahimo agud mapangipan anda kinamatarung.

Sa tuig 2014 may ginaburubanta nga 10,000 ka mga sacada ang nagpa Negros kag may 96 ka mga “milling representatives”. Ang milling representatives amo ang nagarekrot rugya sa Antique, ang tawag kananda rugya kontraktor.

 

 

Kon may mga problema o kon magakinahanglan kang bulig sarang makatawag sa:

 

Office of the Governor (036) 540 9649

Provincial Sacada Desk (036) 540 7760

DOLE Negros Occcidental 09173275919

DOLE Antique 0917327313/ (036) 540 7067

PNP Antique 09165052779/ 09083770188

DOLE Regional Office VI 09173276818